DZIEŃ przed forum (poniedziałek, 21 października 2019 r.)

Warsztaty – bezpłatne, według kolejności zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc możliwe uczestnictwo osób nie uczestniczących w Forum.

Lista warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy.

DZIEŃ 1 (wtorek, 22 października 2019 r.) (pdf)

8.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników                                                 

9.30 – 9.45 – Uroczyste rozpoczęcie      

9.45 – 11.00 – Sesja plenarna

1. Adam Andrzejewski (GUGiK) – “Dane ALS jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”         

2. Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska) – “Lotniczy skaning laserowy w Polsce – między nauką a praktyką” (abstrakt)

3. Arkadiusz Szadkowski (Terratec AS) – “Wyzwania w produkcji jednolitego, ogólnokrajowego numerycznego modelu terenu” (abstrakt)

11.00 – 12.00 – I Sesja techniczna – Technologie LiDAR

1. Łukasz Sławik (MGGP Aero) – “Lotnicze skanowanie laserowe”

2. Jacek Krawiec (Laser-3D) – “Naziemne skanowanie laserowe”

3. Artur Malczewski (TPI) – “Skanowanie laserowe z poziomu bezzałogowych statków powietrznych”

4. Grzegorz Szalast (GISPRO) – “Mobilne skanowanie laserowe” (abstrakt)

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – Panel dyskusyjny – “Przyszłość skanowania laserowego” (MGGP Aero) 

                  Referat wprowadzający – Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska) – “Przyszłość skanowania laserowego” (abstrakt)

14.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa / Sesja posterowa

15.00 – 16.00 – II Sesja techniczna – Przetwarzanie danych skanowania laserowego

1. Agnieszka Ptak (MGGP Aero) – “Kontrola danych LiDAR – dobre praktyki, oczekiwania vs rzeczywistość” (abstrakt)

2. Dorota Zawieska, Jakub Markiewicz (Politechnika Warszawska) – “Automatyzacja procesu generowania ortoobrazów RGB z danych TLS i obrazów cyfrowych” (abstrakt)

3. Klaudia Bielińska-Płoszka (Geosystems Polska) – “Klasyfikacja obiektowa chmury punktów w eCogniton Developer” (abstrakt)

4. Monika Mandas (Hexagon Geospatial – Intergraph Polska) – “Chmura w lesie, las w chmurze”

16.00 – 18.20 – III Sesja techniczna – Środowisko

1. Adam Konieczny (TaxusIT) – “Próba zautomatyzowania procesu przetwarzania danych TLS na leśnych powierzchniach próbnych” 

2. Dominik Mielczarek1,  Piotr Sikorski2, Piotr Achiciński2, Karolina Kais2, Ewa Truszkowska-Zaniewska2, Jarosław Chormański2 (OPEGIEKA1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego2) – “Wykorzystanie skanera Riegl VQ-1560i-DW do szybkiej identyfikacji inwazyjnych gatunków w lasach nadrzecznych na przykładzie klonu jesionolistnego” (abstrakt)

3. Krzysztof Stereńczak, Małgorzata Białczak, Agnieszka Kamińska, Bartłomiej Kraszewski, Maciej Lisiewicz, Miłosz Mielcarek, Aneta Modzelewska, Żaneta Piasecka, Rafał Sadkowski (Instytut Badawczy Leśnictwa)  – “Określanie stanu zdrowotnego wybranych gatunków drzew z wykorzystaniem danych ALS”

16.45 – 17.05 – Przerwa kawowa

4. Antoni Łabaj1, Marcin Leszczyński2 (SmallGIS1, Nadleśnictwo Runowo2) – “Wykorzystanie ALS i zdjęć lotniczych wykonanych w okresie bezlistnym do zagospodarowania powierzchni poklęskowych w Nadleśnictwie Runowo” (abstrakt)

5. Jarosław Socha1, Paweł Hawryło1, Marcin Pierzchalski1, Krzysztof Stereńczak2, Grzegorz Krok2, Piotr Wężyk1, Luiza Tymińska-Czabańska1 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie1, Instytut Badawczy Leśnictwa2) – “Określanie zasobności drzewostanów z wykorzystaniem chmur punktów ALS na podstawie modeli allometrycznych opracowanych na danych pomiarowych z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów” (abstrakt)          

6. Krzysztof Stereńczak1, Stanisław Miścicki2, Łukasz Jełowicki1, Grzegorz Krok1, Michał Laszkowski1, Marek Lisańczuk1, Krzysztof Mitelsztedt1, Piotr Mroczek1, Karolina Parkitna1, Martyna Wietecha1 (Instytut Badawczy Leśnictwa1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego2) – “Szacowanie cech taksacyjnych drzewostanów z wykorzystaniem ALS”

7. Bożydar Neroj (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) – “Określenie wielkości zasobów drzewnych oparte o lotnicze skanowanie laserowe i referencyjne powierzchnie naziemne. Faza wdrożeniowa projektu REMBIOFOR w praktyce, z perspektywy wykonawcy planu urządzania lasu” (abstrakt) 

8.Dominik Kopeć (MGGP Aero) – “Wykorzystanie fuzji danych lotniczego skanowania laserowego i obrazów hiperspektralnych w monitorowaniu obszarów nieleśnych”

19.30 – 24.00 – Uroczysta kolacja (Hotel Groman, Sękocin Stary)

DZIEŃ 2 (środa, 23 października 2019 r.) 

9.00 – 10.00 – Sesja sponsorska

1. OPEGIEKA

2. Laser-3D

3. PGL Lasy Państwowe   

4. MGGP Aero                                                                                   

10.00 – 11.15 – IV-a Sesja techniczna – Geologia i hydrologia

1. Jarosław Chormański1, Piotr Sikorski1, Leszek Hejduk1, Tadeusz Figura2, Wojciech Dominik2 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego1, OPEGIEKA2) – “Bi-spektralne dane ALS i wielospektralne zobrazowania UAV w detekcji wybranych wskaźników hydromorfologicznych na przykładzie rzek Liwiec i Wisła”  

2. Agnieszka Ptak (MGGP Aero) – “BLS na Bałtyku” (abstrakt)           

3. Zbigniew Perski1, Tomasz Wojciechowski1, Jacek Krawiec2, Klaudia Gergont2 (Państwowy Instytut Geologiczny1, Laser-3D2) – “Integracja naziemnego i lotniczego skanowania laserowego dla odtwarzania złożonej powierzchni terenu na przykładzie osuwiska Kłodne” 

4. Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski (Państwowy Instytut Geologiczny) – “Zastosowania skaningu laserowego w badaniach zagrożeń geologicznych” (abstrakt)

                  5. Antoni Łabaj, Agnieszka Bolibok (SmallGIS) – “Samolot „UltraLaser” − przegląd możliwości operacyjnych” (abstrakt)

                           IV-b Sesja techniczna – LiDAR i dziedzictwo kulturowe (sala konfencyjna bud. B)

1. Rafał Zapłata1, Krzysztof Stereńczak2 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego1, Instytut Badawczy Leśnictwa2) – “Dziedzictwa kulturowe w świetle lasera” (abstrakt)

2. Jakub Markiewicz1, Sławomir Łapiński1, Dorota Zawieska1, Aleksandra Tobiasz2, Agnieszka Bocheńska3 (Politechnika Warszawska1, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie2, Zamek Królewski w Warszawie3) – “Inwentaryzacja fotogrametryczna prac archeologicznych na Zamku Królewskim w Warszawie” (abstrakt)

3. Aleksandra Tobiasz (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) – “Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego na potrzeby codziennej pracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” (abstrakt)              

4. Rafał Zapłata1, Jacek Krawiec2, Klaudia Gergont2, Krzysztof Mitelsztedt3 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego1, Laser-3D2, Instytut Badawczy Leśnictwa3) – “LiDAR w badaniach zabytkowej architektury i historycznej zabudowy”

5. Grzegorz Szalast (GISPRO) – “Przyszłość przeszłości – technologia skanowania laserowego w konserwatorstwie” (abstrakt)

6. Marta Bura1, Janusz Janowski1, Karolina Zięba-Kulawik2, Piotr Wężyk2, Piotr Demczuk3, Marcin Siłuch3, Piotr Bartmiński3 (3D Scanners Lab1, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie3) – “Wirtualny Gross Sobrost” (abstrakt)

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 12.45 – V-a Sesja techniczna – Infrastruktura

1. Bogusław Kaczałek1, Andrzej Borkowski2 (OPEGIEKA1, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu2) – “Klasyfikacja wielospektralnych danych lotniczego skanowania laserowego z wykorzystaniem algorytmu Random Forests” (abstrakt)

2. Paweł Bogusławski (Politechnika Wrocławska) – “Punkt po punkcie – jak znaleźć drogę w budynku” (abstrakt)

3. Artur Warchoł, Piotr Szwed (ProGea 4D) – “Chmury punktów LiDAR a modelowanie BIM” (abstrakt)

4. Cezary Krysiuk (Instytut Transportu Samochodowego) – “Pojazdy autonomiczne – przyszłość transportu”

                          V-b Sesja techniczna – LiDAR z UAV (sala konfencyjna bud. B)

1. Krzysztof Bakuła (Politechnika Warszawska) – „Rozwój skanowania laserowego z bezzałogowych platform latających – doświadczenia krajowe i światowe” (abstrakt)

2. Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Karolina Zięba-Kulawik, Marta Szostak, Ewa Siedlarczyk, Monika Winczek, Paulina Strejczek- Jaźwińska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – „Wykorzystanie chmur punktów ULS w monitoringu drzewostanów w Parku Narodowym Bory Tucholskie”

3. Dagmara Zelaya Wziątek, Tomasz Ryfa (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) – „Zastosowanie danych teledetekcyjnych w monitoringu stanu technicznego zapór i wałów przeciwpowodziowych” (abstrakt)

4. Marcin Szender, Wieńczysław Plutecki (MSP) – „Wykorzystanie danych skanowania laserowego niskiego pułapu”

12.45 – 14.00 – Panel dyskusyjny – “Użytkownicy – problemy, oczekiwania, przyszłość” (Instytut Badawczy Leśnictwa i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

14.00 – 14.15 – Zakończenie Forum

14.15 – 15.15 – Obiad 

 

Sesja posterowa (.pdf) 

Kamil Onoszko1, Paweł Hawryło2, Jakub Krawczyk3, Dominik Mielczarek3 (Nadleśnictwo Dobrocin1, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie2, OPEGIEKA3) – “Inwentaryzacja szkód pohuraganowych w drzewostanach z wykorzystaniem wieloźródłowych zobrazowań teledetekcyjnych na przykładzie Nadleśnictwa Stare Jabłonki” (abstrakt)

Marta Szostak, Tomasz Furgała, Kacper Knapik (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – “Zastosowanie chmur punktów lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 dla monitorowania rozwoju roślinności o charakterze leśnym na terenach poprzemysłowych” (abstrakt)

Marta Szostak, Piotr Wężyk, Adrian Bednarski, Jakub Bochenek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – “Monitorowanie wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych z zastosowaniem chmur punktów lotniczego skanowania laserowego” (abstrakt)

Karolina Zięba-Kulawik1, Piotr Wężyk1, Marta Szostak1, Marta Bura2, Janusz Janowski2 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie1, 3D Scanners Lab2) – “Modelowanie 3D oraz integracja chmur punktów lotniczego i naziemnego skanowania laserowego Piramidy Farenheidów w Rapie” (abstrakt)

Aleksandra Zaforemska (Newcastle University) – “Porównanie metod segmentacji danych LiDAR na przykładzie wybranych gatunków drzew lasu mieszanego” (abstrakt)

Krzysztof Karwacki, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Mateusz Gołda (Państwowy Instytut Geologiczny) – “Wykorzystanie danych ze skaningu naziemnego i fotogrametrii niskiego pułapu do badania dynamiki osuwiska w Kasince Małej” 

Sylwester Kamieniarz, Marcin Wódka (Państwowy Instytut Geologiczny) – “Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk” (abstrakt)

Anita Sabat-Tomala, Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski) – “Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex oraz produktów LiDAR do identyfikacji gatunków inwazyjnych i ekspansywnych”

Adriana Marcinkowska-Ochtyra1, Krzysztof Gryguc1, Adrian Ochtyra1, Dominik Kopeć2, Anna Jarocińska1, Łukasz Sławik2 (Uniwersytet Warszawski1, MGGP Aero2) – “Fuzja hiperspektralnych danych wieloczasowych i wskaźników topograficznych obliczonych na podstawie danych ALS jako wsparcie klasyfikacji siedlisk Natura 2000” (abstrakt)

Adrian Ochtyra1, Krzysztof Gryguc1, Mateusz Gładki1, Adriana Marcinkowska-Ochtyra1, Dominik Kopeć2, Anna Halladin-Dąbrowska3, Jakub Charyton2, Jan Niedzielko2, Łukasz Sławik2 (Uniwersytet Warszawski1, MGGP Aero2, Uniwersytet Łódzki3) – “Zobrazowania hiperspektralne i dane lotniczego skaningu laserowego w badaniach kondycji drzew w mieście” (abstrakt)

Ewa Siedlarczyk1, Monika Winczek1, Karolina Zięba-Kulawik1, Piotr Wężyk1, Katarzyna Bajorek-Zydroń2, Kinga Szerszeń2 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie1, ProGea 4D2) – “Green cities = smart cities. Usługi ekosystemowe świadczone przez drzewa parku Planty w Krakowie” (abstrakt)

Artur Worm, Krzysztof Będkowski, Adam Bielecki (Uniwersytet Łódzki) – “Zieleń miejska – jak ją mierzyć i ile jej naprawdę jest? Studium na przykładzie miasta Łodzi”